ktpaccess

สินค้าทำจากเนื้อเหล็ก

(Products made of iron)

สินค้าทำจาก
เนื้อเหล็ก

(Products made of iron)

สินค้าที่ทำจากเหล็ก (Products made of iron)

กระดุมสเเน๊ปประเภทริงสปริง

ขนาด 12.5 มิลลิเมตร วัตถุดิบทำจากเหล็ก

กระดุมสเเน๊ปประเภทริงสปริง

ขนาด 15 มิลลิเมตร วัตถุดิบทำจากเหล็ก

กระดุมสเเน๊ปประเภทเอสสปริง

ขนาด 10 มิลลิเมตร วัตถุดิบทำจากเหล็ก

กระดุมสเเน๊ปประเภทริงเอสสปริง

ขนาด 12.5 มิลลิเมตร วัตถุดิบทำจากเหล็ก

หมุดย้ำ

ขนาด 6 มิลลิเมตร วัตถุดิบทำจากเหล็ก

หมุดย้ำ

ขนาด 9 มิลลิเมตร วัตถุดิบทำจากเหล็ก

หมุดย้ำ

ขนาด 13 มิลลิเมตร วัตถุดิบทำจากเหล็ก